eReklamaFirm.pl

PROFESJONALNY KATALOG FIRM Jesteś tutaj: Strona Główa Regulamin

Regulamin Serwisu

1. Administrator – Firma Grupa CBOP Centrum Badań Opinii Publicznej z siedzibą w Warszawie ul. Mazowiecka 11 lok. 49; posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8842311615.

2. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach których Administrator świadczy Usługę. Serwis umieszczony jest pod adresem http://ereklamafirm.pl
3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z tych funkcji oferowanych przez Serwis, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.
4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu o niniejszy Regulamin. Opis Usługi umieszczony został w Załączniku nr 1”Opis usługi” do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
5. Usługobiorca – każdy podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który korzysta z Usługi.
6. Usługodawca – podmiot oferujący świadczenie Usługi, którym jest Administrator.
7. Adres email – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
8. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usługi, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.
9. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoją Usługą
10. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
12. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
13. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
14. „Ciasteczka” – pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
15. Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.
16. Regulamin – niniejszy Regulamin.
17. Niniejszy Regulamin określa:
a. prawa i obowiązki Administratora i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
b. zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
c. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Administrator tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na potrzeby Usługi świadczonej przez Administratora drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem statuującym zasady i warunki świadczenia usług przez Administratora na rzecz osób trzecich, w związku z czym Administratorowi przysługuje prawo do zmian jego treści z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
4. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi.

§ III. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Zawieranie umowy na świadczenie Usługi realizowane jest na stronie Serwisu, poprzez zarejestrowanie formularza zamówienia zawierającego dane potencjalnego Usługobiorcy (pełna nazwa Usługobiorcy, adres głównej siedziby, numer identyfikacji podatkowej, unikalny adres email) wraz z oświadczeniem woli o akceptacji postanowień Regulaminu.
2. Formularz zamówienia o którym mowa w § 3 ustęp 1, znajduje się pod adresem http://ereklamafirm.pl/index.php/dodajfirme.html lub pod innym adresem internetowym dowolnie wybranym przez Usługodawcę.
3. Wszelkie informacje zamieszczone w materiałach promujących Usługę, za wyjątkiem niniejszego Regulaminu, należy w razie wątpliwości poczytywać jedynie za zaproszenie do złożenia przez Usługobiorcę oferty zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi.
4. Usługodawca informuje Usługobiorcę o przyjęciu i zaakceptowaniu jego oferty zawarcia Umowy, poprzez przesłanie na unikalny adres email Usługobiorcy wiadomości email zawierającej link aktywacyjny.
5. Usługobiorca składa Usługodawcy żądanie natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usługi, poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę. W razie wątpliwości poczytuje się, iż moment uruchomienia linku aktywacyjnego decyduje o chwili rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
6. Usługodawca, w momencie uruchomienia linku aktywacyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu unikalne Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.
7. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
8. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu email. Adres ten jest podawany bezpośrednio na formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego Adresu email, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Usługobiorcy.
9. Adres email jest powiązany z Kontem Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
10. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
11. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu email oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
12. W okresie pierwszych 7 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi, Usługobiorca korzysta z prawa do bezpłatnego testowania funkcjonalności Usługi, (dalej jako „Bezpłatne Testowanie”). W ramach Bezpłatnego Testowania Administrator umożliwia Usługobiorcy wykorzystanie wszystkich zasobów i funkcjonalności Usługi w celu jej wypróbowania.
13. Bezpłatne Testowanie może być realizowane jedynie w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
14. Usługobiorca, korzystający z Bezpłatnego Testowania zobowiązuje się do wypowiedzenia zawartej umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 12, bądź do opłacenia Usługi w terminie do 15 dni licząc od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi. Wypowiedzenie powinno być wysłane pocztą elektroniczną, z adresu podanego przy rejestracji, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
15. Usługobiorca ma możliwość założenia wyłącznie jednego Konta w Serwisie.
16. Usługobiorca obowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia z tytułu realizacji Usługi w wysokości  499 złotych netto w terminie do 15 dni licząc od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia Administrator uważa datę wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy numer 83 1140 2017 0000 4702 0562 9276.

17. Nieterminowe uiszczanie należności z tytułu realizacji Usługi skutkować będzie naliczaniem odsetek w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
18. W wypadku pozyskania przez Administratora informacji o wykorzystywaniu Usługi niezgodnie z Regulaminem, w szczególności o naruszaniu przepisów prawa autorskiego lub naruszaniu prawa poprzez przesyłanie treści niezgodnych z prawem, Administratorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub zablokowania świadczenia Usługi do czasu zweryfikowania prawdziwości otrzymanej informacji, przy czym Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonego na rzecz Administratora wynagrodzenia.
19. Umowa o świadczenie usługi jest umową zawartą na czas określony jednego roku. Usługobiorca, który chce nadal korzystać z Usługi ma prawo do zawarcia nowej umowy o świadczenie Usługi poprzez zawarcie kolejnej umowy.

§ IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączona obsługą języka javascript. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.
2. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
3. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
4. Usługobiorca obowiązany jest korzystać z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

§ V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW
1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Administratora,
b. wysyłania na Adres email Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usługi,
c. umożliwienia Usługobiorcom utworzenia Konta w Serwisie Administratora przy użyciu Adresu email używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego Konto zostało usunięte,
d. odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres email,
e. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
f. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Administratora.
4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługą za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczoną Usługą w dowolnym momencie.
5. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnianie w Serwisie Administratora swojego wizerunku. Powyższe udostępnianie ma na celu wyłącznie promowanie Usługobiorcy zgodnie z warunkami i celem danej, świadczonej Usługi, w ramach której takie udostępnianie ma miejsce.
6. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
a. publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
b. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
c. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,
d. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Administratora, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
b. usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usługi, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną w formacie PDF. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o wystawieniu faktury wysyłając stosowną wiadomość e-maili na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym.
9. Gdy Usługobiorca jeśli osobą fizyczną ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia. Usługobiorca będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych również po zakończeniu świadczenia Usługi, bez konieczności anonimizacji danych osobowych, zgodnie z art. 19 ust 2 i 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
10. Administratorem zbioru danych osobowych, do którego wpisano dane Usługobiorcy jest Administrator.
11. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
12. Usługobiorca podając swój adres poczty elektronicznej e-mail wyraża zgodę na wysyłanie na ten adres informacji handlowych drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144, poz. 1204), od Administratora lub podmiotów działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
13. Dane identyfikujące Usługobiorcę w szczególności takie jak nazwa, firma, znak towarowy, logo, mogą zostać wykorzystane przez Administratora w celach marketingowych i promocyjnych, m.in. poprzez umieszczenie ich na w Serwisie z zaznaczeniem, że dany podmiot jest użytkownikiem Serwisu.
14. Usługobiorca oświadcza, że we własnym zakresie sporządzi kopię niniejszego Regulaminu na stałym nośniku zapisu informacji, oraz będzie ją przechowywał przez okres 2 lat, licząc od dnia zwarcia umowy o oświadczenie Usługi.
15. Usługobiorca rejestrując formularz zamówienia, o którym mowa w § 3 ustęp 1, zobowiązany jest do:
a. podania kompletnych i prawdziwych danych, umożliwiających identyfikację Usługobiorcy w toku zwykłych czynności, bez ponoszenia dodatkowych nakładów przez Usługodawcę,
b. posłużenia się unikalnym adresem email, użytkowanym wyłącznie przez jedną osobę,
c. powstrzymania się od zamawiania Usługi bez rzeczywistej chęci przetestowania lub korzystania z Usługi.
16. Usługobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek ze zobowiązań niepieniężnych określonych § 5 ustęp 15.
17. Naprawienie szkody, o której mowa § 5 ustęp 15, nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości 5000 złotych.
§ VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Administratora Usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
3. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
a. powoływanie się na okoliczność, iż Usługa była realizowane na rzecz osoby innej niż Usługobiorca z powodu pozyskania przez tą osobę hasła dostępu Usługobiorcy na skutek przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.
b. inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Administrator nie odpowiada
4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Administrator zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi.
6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.
7. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Administrator informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
8. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Usługobiorcę do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach Serwisu.

§ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Administrator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności lub wynika z działań lub zaniechań osób trzecich, na których działanie Administrator nie posiadał wpływu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie Usługi, zostanie ono zawieszone na okres równy okresowi wystąpienia tych okoliczności.
2. Odpowiedzialność Usługodawcy, a zarazem Administratora, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej przez Usługobiorcę szkody, bez uwzględniania utraconych korzyści. Odszkodowanie w tym wypadku nie może przewyższać wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi za okres jednego roku.
3. W przypadkach, w których zastrzeżono kary umowne, Usługodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

§ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu dla wszystkich potencjalnych Usługobiorców.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji ich na niniejszej stronie WWW.
3. Integralną częścią Regulaminu są Załączniki do niego.
4. Administrator świadczy obsługę serwisową Usługi godzinach 9 – 16 w dni robocze.
5. Zgłoszenia nieprawidłowości realizacji Usługi winny być realizowane mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
6. Nieprawidłowości w realizacji Usługi wynikające z przyczyn zawinionych przez Administratora będą usuwane w ramach obsługi serwisowej w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia o zaistnieniu przedmiotowych nieprawidłowości.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
8. Przeglądanie stron internetowych Serwisu, korzystanie z funkcjonalności wyszukiwania firm, produktów i usług, jak również zakładanie i modyfikowanie Kont, jest równoznaczne z akceptacją całości niniejszego Regulaminu.
9. Treść umieszczona na stronie internetowej Serwisu, w tym regulamin z załącznikami, widok i zawartość interfejsu Serwisu, stanowią własność Administratora i podlegają ochronie przewidzianej przez prawo autorskie. Zabrania się kopiowania danych z Serwisu poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne, jak również wykorzystywania treści umieszczonej na stronie internetowej Serwisu w celach zarobkowych.
10. Wierzytelności Użytkowników względem Administratora, bez względu na ich podstawę prawną, nie mogą być umarzane przez potrącenie. Uchylenie niniejszego zakazu wymaga pisemnej zgody Administratora.
11. Usługobiorca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu względem Usługodawcy, bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
12. Ewentualna nieważność, bezskuteczność bądź każda inna forma utraty mocy obowiązującej przez którekolwiek z postanowień Regulaminu nie wyłącza obowiązywania pozostałych zapisów Regulaminu.
13. Niniejszy Regulamin, umowy zawarte na jego podstawie oraz wszelkie inne stosunki prawne związane z funkcjonowaniem Serwisu podlegają wyłącznie prawu polskiemu.
14. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy. Strony w takim przypadku oświadczają, iż ich intencją było złożenie oświadczenia woli, które w sensie gospodarczym najbardziej odpowiada ich pierwotnej intencji, przez którą należy rozumieć zawarcie odpłatnej Umowy o świadczenie Usługi.
15. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich, wskazanych w poniższym przepisie.
16. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności Użytkownik i Administrator będą starali się rozstrzygać w drodze polubownych negocjacji. W razie nie osiągnięcia porozumienia, wyłącznie właściwym do rozpoznania sporu będzie polski sąd powszechny właściwy dla miasta Konin, w Województwie wielkopolskim, w Polsce.
17. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2014 roku.

Załącznik nr 1 „WARUNKI i OPIS USŁUGI”

1. Administrator umożliwi Usługobiorcy prezentację informacji o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na podstawie aktualnej informacji dostarczonej przez Usługobiorcę za pomocą Konta.
2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania Usługodawcy prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim: firmy, adresu pocztowego, adresu witryny, adresu email, numeru identyfikacji podatkowej.
3. Usługobiorca jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów lub usług, ani stworzone i udostępnione przez niego opisy, ani też inne czynności bądź informacje, związane z informacją handlową nie naruszały obowiązującego prawa.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do udostępniania aktualnej informacji handlowej. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji handlowej oraz za jej zgodność z ofertą umieszczoną w Serwisie Administratora.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z warunkami oferty wskazanymi w informacji handlowej. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Użytkownika.
6. Zakazana jest prezentacja i reklama informacji handlowych dotyczących towarów i usług zabronionych przez prawo, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści informacji handlowej nie mogą:
a. naruszać godności ludzkiej;
b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
c. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
d. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
e. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
f. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
g. promować systemu sprzedaży lawinowej;
h. wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
i. treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;

Drukuj PDF